id="top"

Khủng Long Ôm Gà

150.000370.000

Tiểu (30cm) 150K
Trung (40cm) 230K
Đại (50cm) 300K
Siêu Đại (70cm) 370K