id="top"

Gấu Trúc Coslay Bông Hoa

120.000230.000

Tiểu (30cm) 120K
Trung (40cm) 170K
Đại (50cm) 230K